Privātuma politika

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti PATA TIMBER SIA sniedz informāciju par Klienta personas datu apstrādi:

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir PATA TIMBER SIA, vienotais reģistrācijas numurs Nr. 40103586919, juridiskā adrese Rīgā, Cēsu ielā 14, LV-1012 (turpmāk - PATA TIMBER).

2. Ar personas datu apstrādi saistītajiem jautājumiem lūdzam sazināties ar PATA TIMBER, izmantojot e-pasta adresi info@patatimber.lv.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

3. PATA TIMBER apstrādā Klienta personas datus šādiem nolūkiem:

 • personas identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • līguma saistību izpildei;
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • preču un pakalpojumu veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai;
 • mājas lapu un mobilās lietotnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • personas datu drošības incidentu novēršanai vai atklāšanai;
 • noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus PATA TIMBER.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS 

4. PATA TIMBER apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei (lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi);
 • saskaņā ar Klienta piekrišanu;
 • leģitīmo interešu ievērošanai;
 • Klienta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai (lai nodrošinātu PATA TIMBER nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību).

5. PATA TIMBER leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • analizēt PATA TIMBER mājas lapu un mobilās lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE, AIZSARDZĪBA UN NODOŠANA

6. PATA TIMBER apstrādā un aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un PATA TIMBER saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

7. PATA TIMBER nodrošina Klienta personas datu aizsardzību un drošību, kā arī to neizplatīšanu trešajām personām tā, kā to nosaka fizisko personu datu aizsardzību normatīvajos aktos noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

8. PATA TIMBER trešajām personām neizpauž Klienta personas datus, izņemot šādus gadījumus:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati ir jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju;
 • ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos PATA TIMBER likumīgo interešu aizsardzībai.

9. Līguma izpildes nodrošināšanai PATA TIMBER var pilnvarot sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā PATA TIMBER rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par PATA TIMBER datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un PATA TIMBER ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

10. PATA TIMBER sadarbības partneriem (personas datu apstrādātāja statusā) tiek pieprasīts nodrošināt personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar PATA TIMBER prasībām un tiesību aktiem, un neizmantot personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei PATA TIMBER uzdevumā.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS 

11. PATA TIMBER glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kādam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā PATA TIMBER vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc līguma izpildes);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

12. Pēc tam, kad 11. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

13. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

14. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt PATA TIMBER piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt arī personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Klienta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

15. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, PATA TIMBER pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SĪKDATNES (COOKIES)

16. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras pārlūkprogramma saglabā ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī, planšetdatorā), kad tiek atvērta tīmekļa vietne. Sīkdatnes tiek izmantotas, lietojot PATA TIMBER tīmekļa vietnes www.patatimber.lv, www.patatimber.pl, www.pata.lt.

17. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu Klientu.

18. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem nolūkiem:

 • tīmekļa vietnes pilnvērtīgai un drošai darbībai;
 • tīmekļa vietnes plašāku izmantošanas iespēju nodrošināšanai;
 • iestatījumu saglabāšanai tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā un starp apmeklējumiem;
 • reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz Klienta interesi;
 • statistikas veidošanai par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai;
 • jaunu preču un pakalpojumu attīstībai.

19. Izmantoto sīkdatņu veidi:

 • funkcionālās sīkdatnes (atceras lietotāja izvēlētos iestatījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni, šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē tiek glabātas pastāvīgi);
 • analītiskās sīkdatnes (apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas un saturu, šī informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti).

20. Tīmekļa vietnē tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes:

 • HotJar (vairāk par privātuma politiku: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy);
  Google Analytics un Google Tag Manager (vairāk par Google privātuma politiku: https://policies.google.com/privacy?hl=lv).

21. Ja Klients nevēlas, ka tiek izmantotas sīkdatnes, ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos ir iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr ir jāņem vērā, ka nevar atteikties no funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama tīmekļa vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana.

22. Sīkdatnes tiek glabātas tik ilgi, cik ir nepieciešams paredzētajiem datu apstrādes nolūkiem, un pēc tam tiek dzēstas.

CITI NOTEIKUMI

23. PATA TIMBER ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, tās aktuālo versiju padarot pieejamu mājas lapā www.patatimber.lv.

Pata!