Lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Internetveikala platformas www.patatimber.lv lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.

1.  IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Internetveikala platforma – ir virtuāla vietne www.patatimber.lv, kurā ir iespējams apskatīt un iegādāties tajā ievietoto preci vai preces ar vai bez piegādes uz Pircēja izvēlēto preces saņemšanas vai piegādes vietu.
Pārdevējs – internetveikala platformas īpašnieks un turētājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PATA TIMBER”
Pārdevēja pārstāvis – Pārdevēja darbinieks, kuram ir piešķirtas tiesības pārstāvēt Pārdevēju savas kompetences ietvaros.
Pircējs – rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kura iepērkas patatimber.lv vai izmanto citus patatimber.lv pakalpojumus.
Puse/-s – Pārdevējs vai Pircējs katrs atsevišķi saukts – Puse, abi kopā – Puses.
Prece/-s - ķermeniska lieta vai pakalpojums, kam var noteikt cenu un kas ir ievietota internetveikala platformā.
Pasūtījums – preces vai preču kopums vai to komplekts, kuru izvēlējies Pircējs. Pasūtījums var būt neapstiprināts, apstiprināts, apmaksāts un to var anulēt vai atteikties no tā šo noteikumu paredzētajā kārtībā.
Pakalpojums - ir atbilstoši Pārdevēja saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai, par atlīdzību vai bez tās, izpildīts Pircēja pasūtījums vai tāda ar Pircēju noslēgta līguma pildīšana, saskaņā ar kuru tiek veikta darbība vai nematerializēts darba rezultāts saistībā ar internetveikala platformā esošo preču tirdzniecību.
Piegāde – pasākumu kopums, kuru rezultātā Pārdevējs vai tā pārstāvis veic nepieciešamās darbības preces nogādāšanai pie Pircēja.
Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, ko nolīgusi kāda no Pusēm, Pasūtījuma nogādāšanai Pircējam vēlamajā piegādes vietā.
Samaksa – skaidras vai bezskaidras naudas atlīdzība Pārdevējam par preci, preču kopumu vai komplektu, par kurām Pircējs veicis Pasūtījumu un to apstiprinājis.
Atteikuma tiesības – Pircējam tiesības atteikties no saņemtās Preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas dienas.
Atteikuma veidlapa – veidlapa, kas atrodas internetveikala platformā www.patatimber.lv un, ko Pircējs aizpilda un iesniedz Pārdevējam gadījumā, ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības.

2.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa lapas un Interneta veikala platformas www.patatimber.lv lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

2.2. SIA PATA TIMBER, vienotais reģistrācijas numurs 40103586919, juridiskā adrese: Rīga, Cēsu iela 14, Latvija, tālr. numurs: +371 25611122 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina patatimber.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

2.3. Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.

2.4. Pircējs var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Juridiskām personām var tikt piemēroti papildus noteikumi, par kuriem Puses vienojas Pušu savstarpēji noslēgtā līgumā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.5. Ja Pircējs pasūta un pērk Internetveikala platformā patatimber.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus patatimber.lv pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2.5.1. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu patatimber.lv. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā patatimber.lv, bet neattiecas uz tiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti PATA veikalos.

2.5.2. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par patatimber.lv iegādātām precēm un pakalpojumiem, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.

2.6. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot patatimber.lv sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar patatimber.lv Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

2.7. Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala patatimber.lv pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Tādā gadījumā Pārdevējs aicina Pircēju iepirkties tuvākajā PATA veikalā.  

2.8. Pārdevējs ir tiesīgs pēc saviem pamatotiem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt Pircēja pieeju internetveikala platformai patatimber.lv, ja Pircējs pārkāpj internetveikala platformas Lietošanas noteikumus, Pārdevēja norādījumus vai Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus vai par to ir pamatotas aizdomas.

2.9. Pārdevējam, ievietojot patatimber.lv attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi patatimber.lv vai pavisam pārtraukt Internetveikala platformas patatimber.lv darbību.

3.  PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS

3.1. Preču un pakalpojumu cenas patatimber.lv un PATA veikalos var atšķirties. Preču un pakalpojumu cenas patatimber.lv norādītas Eiro, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.

3.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī, tajā skaitā - piemērojot atlaides saskaņā ar aktuālo Atlaižu politiku. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

3.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

3.4. patatimber.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem var atšķirties no faktiskajām preču īpašībām. Attēliem ir informatīvs raksturs. Ja informācija par precēm un pakalpojumiem patatimber.lv nesakrīt ar PATA veikalos sniegto informāciju, tiek uzskatīts, ka PATA veikalā norādītā informācija ir pareiza.

4.  PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

Pasūtījuma veikšana ir iespējama internetveikala platformā www.patatimber.lv

4.1. Ja Pircējs vēlas iegādāties preci internetveikala platformā patatimber.lv, tad:

4.1.1. Pasūtīt un pirkt internetveikala platformā patatimber.lv piedāvātas preces un pakalpojumus var gan Reģistrētie, gan Nereģistrētie klienti. 

4.1.2. Pircējs izvēlas preci no piedāvātā sortimenta, izveidojot savu preču Pasūtījumu;

4.1.3. Pircējs dodas uz izveidotā Pasūtījuma skatu un izvēlas piegādes vietu un piegādes veidu.

4.1.4. Pēc augstāk minēto soļu izpildes, Pircējs veic ielogošanos vai reģistrēšanos internetveikala platformas sistēmā, vai kā viesis, aizpildot visu Pārdevēja prasīto informāciju.

4.1.5. Pircējs apstiprina Pasūtījumu. Tiek aprēķināta galējā Pasūtījuma summa, ņemot vērā piedāvāto un pieejamo atlaižu sistēmu katram Pircējam (saskaņā ar aktuālo Atlaižu politiku).

4.1.6. Uz Pircēja e-pastu tiek nosūtīts rēķins par apstiprināto Pasūtījumu, iekļaujot tajā Pircēja izvēlētās preces, to daudzumu, cenu, kopējo samaksas summu un citu informāciju, kura attiecināma uz konkrēto Pasūtījumu.

4.1.7. Kopā ar rēķinu uz Pircēja e-pastu, tiek nosūtīta arī “elektroniskā saite”, kuru atverot, Pircējs var izsekot sava Pasūtījuma statusam no apstiprināšanas brīža līdz tā saņemšanai. Pasūtījuma statusi var būt: “Maksājums ir pieņemts”, “Uzsākta pasūtījuma apstrāde”, “Gatavs”, “Nodots piegādei” , ''Piegādes procesā'',  “Izsniegts” un ''Atcelts'':

4.1.7.1. Statuss “Jauns” – Pircējs ir veicis Pasūtījumu un to apstiprinājis. Pasūtījumu ir saņēmis Pārdevējs un Pircējs no Pārdevēja ir saņēmis e-pastu ar attiecīgā Pasūtījuma rēķinu un elektronisko saiti, ar kuras palīdzību var izsekot Pasūtījuma statusam no apstiprināšanas brīža līdz tā saņemšanai. Pēc Pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs var sazināties ar attiecīgo Pircēju un pārliecināties, vai minētais Pasūtījums ir pareizs un atbilstošs Pircēja vēlmēm un vajadzībām;

4.1.7.2. Statuss ”Uzsākta pasūtījuma apstrāde” – Pārdevējs, pēc Pasūtījuma apmaksas saņemšanas no Pircēja, uzsāk Pasūtījuma apstrādi, tā komplektēšanu un sagatavošanu izsniegšanai vai piegādāšanai Pircējam. Ja Pircējs izvēlējies saņemt Pasūtījumu uz vietas kādā no Pārdevēja veikaliem/noliktavām un veikt samaksu par Pasūtījumu attiecīgajā saņemšanas vietā, Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma apstrādi, tā komplektēšanu un sagatavošanu izsniegšanai pēc iespējas ātrāk, pēc Pasūtījuma saņemšanas no Pircēja;

4.1.7.3. Statuss “Gatavs” ''Pasūtījums gatavs saņemšanai veikalā''- Pircēja Pasūtījums ir gatavs un pieejams saņemšanai kādā no Pārdevēja veikaliem/noliktavām vai sagatavots nodošanai Piegādātājam, saskaņā ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu uz Pircēja norādīto piegādes vietu. Par attiecīgo Pasūtījuma statusu Pārdevējs nosūta informāciju uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Ja prece sagatavota saņemšanai Pārdevēja veikalā/noliktavā , neapmaksāts pasūtījums tiek rezervēts uz laiku ne ilgāk par 5 dienām.

4.1.7.4. Statuss “Nodots piegādei” - saskaņā ar Pircēja izvēlēto Pasūtījuma piegādes veidu, Pārdevējs veic Pasūtījuma nodošanu attiecīgajam Piegādātājam, pie nosacījuma, ja Pārdevējs no Pircēja ir saņēmis pilnu samaksu par Pasūtījumu un piegādi.

4.1.7.4. Statuss “Piegādes procesā” - Pēc pasūtījuma nodošanas Piegādātājam, Piegādātājs veic Pasūtījuma piegādi uz Pircēja norādīto piegādes/ izsniegšanas vietu.

4.1.7.5. Statuss “Izsniegts” – Pircējam tiek izsniegts/piegādāts Pasūtījums viņa izvēlētajā Pasūtījuma izsniegšanas/piegādes vietā. Pircējs apliecina Pasūtījuma saņemšanu ar savu parakstu uz Pasūtījuma pavaddokumenta Pasūtījuma saņemšanas brīdī. Pasūtījuma statusa nomaiņu uz “Saņemts/Izpildīts”, Pārdevējs veic pēc pavaddokumentu saņemšanas no Piegādātāja un apstrādes. Ja Pasūtījums tiek saņemts uz vietas Pārdevēja veikalos/noliktavās, tad Pasūtījuma statusu uz “Saņemts/Izpildīts” Pārdevējs nomaina uzreiz pēc Pasūtījuma izsniegšanas Pircējam. Saņemšanu Pircējs apliecina ar parakstu uz Pasūtījuma pavaddokumenta.

4.1.8. Pēc Pasūtījuma apstiprinājuma Pircējs veic Pasūtījuma apmaksu, izvēloties sev vēlamo  Pasūtījuma samaksas veidu.

4.1.9. Iespējamie Pasūtījuma apmaksas veidi ir:

4.1.9.1. Samaksa uz vietas Pārdevēja veikalos izmantojot norēķinu karti vai skaidru naudu (Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumu, kura summa pārsniedz 7200 Eiro, neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).;

4.1.9.1.  Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumu, kura summa pārsniedz 7200 Eiro, neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās;

4.1.9.2.  Personām, kuras ir reģistrētas kā PVN maksātāji, par precēm, kurām piemērojas pievienotās vērtības nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība, apmaksa par pirkumu ir jāveic ar norēķinu karti.

4.1.9.2. Veicot apmaksu izmantojot interneta banku pakalpojumus internetveikala platformā – Bank-link pakalpojums;

4.1.9.3. Veicot samaksu izmantojot bankas norēķinu karti internetveikala platformā patatimber.lv (vienas dienas darījuma limits, pirkumiem ar norēķinu karti nedrīkst pārsniegt 1000 Eiro, pārsniedzot šo summu, šāda apmaksas metode netiks piedāvāta) ;

4.1.9.4. Veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu.

4.1.10. Ja Pircējs izvēlas apmaksāt Pasūtījumu, veicot pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu, attiecīgais pārskaitījums ir jāveic 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža.

4.1.11. Gadījumā, ja Pārdevējs no Pircēja nav saņēmis samaksu par attiecīgo apstiprināto Pasūtījumu 5 (piecu) dienu laikā no tā apstiprināšanas brīža, Pārdevējs pēc savas izvēles vai nu sazinās ar Pircēju un vienojas par konkrētu samaksas datumu vai arī paziņo Pircējam par Pasūtījuma anulēšanu.

4.1.12. Kad Pārdevējs no Pircēja ir saņēmis samaksu par attiecīgo Pasūtījumu, Pārdevējs uzsāk šo noteikumu 4.1.7. punktā minēto procesu.

4.1.13. Pārdevējs veic Pasūtījuma sagatavošanu un komplektēšanu 1-5 darba dienu laikā no dienas, kad saņēmis samaksu no Pircēja par Pasūtījumu, atkarībā no Pasūtījuma apmēra un pie nosacījuma, ja Prece/-s ir uz vietas Pārdevēja veikalos/noliktavās. Ja Pircējs izvēlējies samaksu par Pasūtījumu veikt uz vietas, saņemot Preci Pārdevēja veikalos/noliktavās, izmantojot norēķinu karti vai skaidru naudu, tad Pārdevējs veic Pasūtījuma sagatavošanu/komplektāciju 1-5 darba dienu laikā no apstiprināta Pasūtījuma saņemšanas dienas.

4.1.14. Ja Pasūtījuma sagatavošanai/komplektācijai ir nepieciešams ilgāks laika periods par 5 (piecām) darba dienām vai arī Prece/-s nav pieejama/-s Pārdevēja veikalos/noliktavās, Pārdevējs informē Pircēju elektroniski, nosūtot par to paziņojumu uz Pircēja e-pastu. Šādā gadījumā Pārdevējs vienojas ar Pircēju par Pasūtījuma izsniegšanas/piegādes laika pagarinājumu vai informē Pircēju par Pasūtījuma anulēšanu.

4.1.15. Ja Pasūtījums tiek anulēts šo noteikumu 4.3. punktā minētajā gadījumā, un Pircējs jau ir veicis samaksu par attiecīgo Pasūtījumu, tad Pārdevējs atgriež Pircējam saņemto samaksu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā.

4.2. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot patatimber.lv pasūtītās Preces, informējot par to Pircēju, ja:

4.2.1. Prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;

4.2.2. Preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par Preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā;

4.2.3. Pircējs nav iepazinies ar patatimber.lv Noteikumiem.

4.3. Ar Bank-link starpniecību veikto maksājumu saņemšanu nodrošina trešās personas, kuras nav Līguma puses, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Par Pircēju datu apstrādi, atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, un datu drošību ir atbildīgas trešās personas, kuras tiesīgas sniegt bezskaidras naudas maksājumu veikšanas pakalpojumus.

4.4. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.

4.5. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot PATA klientu servisa e-pasta adresi: retail@patatimber.lv. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt. 

5.  PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)

5.1. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, kad Pasūtījums ir pilnībā apmaksāts. 

5.2. Ja starp Pārdevēju un Pircēju pastāv savstarpēji noslēgts līgums ar atrunātiem pēcapmaksas noteikumiem, tad Pasūtījuma piegāde ir iespējama arī pirms Pasūtījuma apmaksas veikšanas.

5.3. Internetveikala platformā patatimber.lv pasūtītās Preces Pircējam ir iespējas saņemt sekojošos veidos:

5.3.1. Iespēja saņemt preci PATA veikalos vai noliktavās, ievērojot attiecīgās izsniegšanas vietas darba laikus. Neapmaksātus, sagatavotus pasūtījumus jāizņem piecu (5) darba dienu laikā.;

5.3.2. Piegāde ar kurjeru – maza izmēra precēm (līdz 31,5 kg);

5.3.3. Piegāde ar auto -  šo piegādes veidu izvēloties, internetveikala klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar Pircēju, lai precizētu piegādes laiku. Izvēloties šo piegādes veidu, klientam ir pienākums pašam nodrošināt preču izkraušanu. 

5.3.4. Piegāde ar kravas auto ar manipulatoru - šo piegādes veidu izvēloties, internetveikala klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar Pircēju, lai precizētu piegādes laiku. 

5.3.5 Izmantojot DPD Pickup Paku Bodei vai Pickup Paku Skapi, Pircējam Preces jāizņem 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs nosūtījis paziņojumu 4.1.7. punktā norādītajā kārtībā

5.4. Ja Pircējs vēlas saņemt Pasūtījumu Pārdevēja veikalā Pircējs Preces var izņemt uzreiz pēc informācijas par Pasūtījuma statusa maiņu uz “Sagatavots” saņemšanas. Bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās par citādu Pasūtījuma izņemšanas termiņu, Pircējam Preces jāizņem 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs nosūtījis paziņojumu 4.1.7. punktā norādītajā kārtībā. Šis termiņš tiek nosūtīts kopā ar paziņojumu par Pasūtījuma statusu “Sagatavots”.

5.4. Ja Pircējs nesaņem preci 5.5. punktā noteiktajā termiņā un nav rakstiski vienojies ar Pārdevēju par citu Preces saņemšanas laiku, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma, nosūtot par to paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam papildu izdevumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma anulēšanas dienas, atmaksā Pircējam par Pasūtījumu samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.

5.5. Pirms Pasūtījuma saņemšanas PATA veikalā, vai noliktavā, vai pie piegādes - Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, vai vadītāja apliecība, kā arī Pasūtījuma numurs. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda Pasūtījuma numuru vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam vai Piegādātājam ir tiesības neizsniegt preces.

5.6. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no saņemšanas vietas, svara un izvēlētā piegādes veida.

5.7. Ja Pircēja Pasūtījuma Piegādei nepieciešams kravas auto ar / bez manipulatora, tad Pircējam ir jānodrošina piegādes vieta atbilstoši sekojošām prasībām:

5.7.1. Piebraucamā ceļa un vārtu platumam ir jābūt platākam par 3 metriem;

5.7.2. Ceļa segumam jābūt drošam, lai pa to varētu izbraukt kravas mašīna (nenogrimtu, nenoslīdētu); 

5.7.3. Nedrīkst būt mašīnas augstumu ierobežojoši faktori (piemēram koki, jumti,u.c.);

5.7.4. Ja ir ziemas periods, piegādes vietā jābūt notīrītam ceļam un virsmai jābūt pietiekami stingrai, lai no mašīnas ar palešu ratiņiem var izvilkt paleti;

5.7.5. Lai uz ceļa nebūtu svara ierobežojoša zīme. Jo piegādi sākot no 3 tonnām veic mašīnas, kam pilna masa pārsniedz 10 tonnas; 

5.7.6. Svarīgi, lai veicot piegādes privātmāju rajonos, šoferim būtu iespēja no piegādes vietas izbraukt, tātad vai nu veikt drošu apgriešanās manevru, vai izbraukt pa otru pusi (neizmantojot atpakaļgaitu).

5.9. Pasūtījuma nodošana Pircējam notiek saskaņā pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar Preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Par Pasūtījuma izpildi Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmatojot Pircēja e-pasta adresi un atzīmējot internetveikala platformā patatimber.lv Pasūtījuma statusu “Izpildīts”.

6.  ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ, ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Lai atceltu pasūtījumu, par kuru nav veikta samaksa vai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar PATA klientu servisu, izmantojot e-pastu: retail@patatimber.lv

6.2. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Internetveikala platformā patatimber.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita (1) no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā; (2) no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegts pakalpojums.

6.3. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:

6.3.1. standarta atteikuma veidlapas paraugu vai

6.3.2. jebkādu citu nepārprotamu paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma;

6.3.3. Pircējs var elektroniski aizpildīt un iesniegt doto atteikuma veidlapu vai kādu citu nepārprotamu paziņojumu, izmantojot PATA klientu servisa e-pasta adresi: retail@patatimber.lv.

6.4. Ja Pircējs neizmanto standarta atteikuma veidlapas paraugu, paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda šādu informāciju:

6.4.1. pasūtījuma veikšanas datumu;

6.4.2. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;

6.4.3. Pircēja vārdu un uzvārdu;

6.4.4. precīzu preces nosaukumu un kodu (kas norādīts piegādes dokumentā);

6.4.5. Pasūtījuma atcelšanas iemeslu;

6.4.6. bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.

6.5. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma izpildes brīža, vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi, samainīt preci pret citu preci, ja tāda internetveikala platformā ir pieejama un ja:

6.5.1. Saņemtā Prece nav lietota, preces iepakojums ir saglabāts un nav bojāts;

6.5.2. Pircējam ir Preces/Pasūtījuma pavaddokumenti un Prece ir pilnā komplektācijā, kāda tā tika izsniegta/piegādāta Pircējam.

6.6. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, tad Pircējs nodod Preci (pilnā komplektācijā, bez bojājumiem, uzrādot preces iegādi apstiprinošus dokumentus) atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Pircējs atteikuma tiesības nav izmantojis.

6.7. Atgriežot preci šo noteikumu 6.6.punktā noteiktajā kārtībā:

6.7.1. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece izmantota tai neparedzētam mērķiem. Šāda Pircēja rīcība uzskatāma par nelabticīgu;

6.7.2. Pircējs sedz ar Preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

6.8. Pircējs nodod Preci kādā no Pārdevēja veikaliem vai noliktavām, iepriekš par Preces atgriešanas adresi vienojoties ar Pārdevēja pārstāvi.

6.9. Pircēja pienākums ir izdzēst jebkuru personīgo informāciju no atgrieztās Preces, ja tas attiecināms uz konkrēto preci un preces raksturs paredzējis Pircēja personiskās informācijas saturēšanu. Pārdevējs neatbild par jebkādas Pircēja personiskās informācijas noplūdi vai apstrādi, kas saistīta ar šī noteikumu punkta neievērošanu.

6.10. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

6.11. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

6.12. Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.

6.13. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.

6.14. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.

6.15. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u.c.) un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta, Pārdevējam ir tiesības samazināt preces vērtību proporcionāli preces nolietojumam vai nepieņemt preci. Proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz pirkuma maksu, ko Pircējs ir samaksājis par preci. Par preces vērtības samazināšanu Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

6.16. Atteikuma tiesības nepiemēro:

6.16.1. tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;

6.16.2. tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;

6.16.3. tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;

6.16.4. tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;

6.16.5. tādu reču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;

6.16.6. pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Pārdevējs būs Līgumu izpildījis pilnībā;

6.16.7. citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos

6.17. Juridiskām personām var tikt piemēroti papildus Pasūtījuma atteikuma, Pasūtījuma atcelšanas un naudas atmaksas noteikumi, par kuriem Puses vienojas Pušu savstarpēji noslēgtā līgumā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

7.  GARANTIJA

7.1. Internetveikala platformā patatimber.lv piedāvātajām Precēm, ja tas norādīts Preces pavaddokumentos, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.

7.2. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:

7.2.1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;

7.2.2. aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.

7.3. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci:

7.3.1. uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai

7.3.2. PATA veikalā.

7.4. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu, sedz Pircējs.

7.5. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.

7.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.

7.7. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

8.  STRĪDU RISINĀŠANAS, SŪDZĪBAS UN PRIEKŠLIKUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Pārdevējs strīdu risināšanā un sūdzību izskatīšanā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

8.2. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, Pusēm cenšoties panākt vienošanos.

8.3. Ja strīdu starp Pircēju un Pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu, kurā norāda:

8.3.1. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

8.3.2. iesniegšanas ;

8.3.3. strīda/sūdzības būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

8.4. Elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts.

8.5. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

8.6. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Pircēja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

8.7. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo noteikumu 8.6.punktā minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Pircēja iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

8.8. Ja Pārdevējs uzskata, ka Pircēja prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt Pircējam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē Pircēju šo noteikumu 8.6.punktā minētajā termiņā. Pārdevējam ir pienākums pamatot Pircēja prasījuma atteikumu.

8.9. Ja Pircēju apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

8.10. Ja Pircēju neapmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, Pircējs ir tiesīgs vērsties:

8.10.1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, ja Pircējs ir uzskatāms par patērētāju, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

8.10.2. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Pircējs ir uzskatāms par patērētāju un Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Pircējam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

8.10.3. Latvijas Republikas tiesā.

8.11. Pircējam ir tiesības iesniegt Pārdevējam sūdzības, priekšlikumus vai sazināties ar Pārdevēju jebkurā jautājumā, kurš saistīts ar Pārdevēju, tā piedāvātajām precēm vai Pircēja veiktajiem Pasūtījumiem, izmantojot Pārdevēja internetveikala vietnē paredzēto sadaļu “Sazināties ar mums”.

8.12. Visas sūdzības, priekšlikumus vai cita satura iesniegumus, kuri attiecināmi uz Pārdevēju un tā piedāvātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, Pārdevējs izskata un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam rakstveida atbildi uz iesniegumu. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemto atbildi, tas var rīkoties atbilstoši šo noteikumu 8.10. punktam un Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

8.13. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja ziņas.

9.  AUTORTIESĪBAS

9.1. Patatimber.lv ir Pārdevēja un sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

9.2. Patatimber.lv satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura lejupielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

9.3. Patatimber.lv saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt patatimber.lv ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

9.4. Patatimber.lv autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

10. SAITES

10.1. Pircēju ērtībai un informētībai patatimber.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar patatimber.lv izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās, un Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju

10.2. Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Pircējiem ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

11. ATBILDĪBA

11.1. Pārdevējs neuzņemas atbilstību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties patatimber.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka patatimber.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals patatimber.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai patatimber.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

11.2. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

11.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Internetveikala platformas patatimber.lv bildēs un attēlos utt. redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

11.4. Pārdevējs neatbild par pastāvīgu piekļūšanu internetveikala platformai patatimber.lv un iespēju to izmantot, ja Pircēja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā galiekārta neatbilst internetveikala platformas lietošanas tehniskajām prasībām.

11.5. Pircējs  uzņemas  visus  riskus  un  atbildību  par   Internetveikala  platformas patatimber.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

11.6. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

11.7. Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums netiek nodrošināts. Minētie dati tiek iegūti pamatojoties uz Pircēja brīvprātīgi sniegto informāciju. Šie dati pēc Pircēja pieprasījuma, ja līgumiskās attiecības būs beigušās, ir anonimizējami.

11.8. Pircējs apliecina, ka tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši, likumīgi un pilnīgi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, kā arī konstatējot krāpšanu vai tās mēģinājumu internetveikala platformā, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Pircējam piekļuvi internetveikala platformai, kā arī informēt tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, īpaši ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Informācijas tehnoloģiju drošības likumu un Krimināllikumu.

11.9. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Pircēja datus, veic, izmantojot internetveikala platformu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. CITI NOTEIKUMI

12.1. Informācijas apmaiņa. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti patatimber.lv sadaļā “Kontakti”.

12.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar PATA klientu servisu.

12.3. Tīmekļa lapas un Internetveikala platformas patatimber.lv darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

12.4. Pircējs piekrīt personas , personu identificējošo kodu apstrādei un tehnoloģisko risinājumu izmantošanai, lai saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodrošinātu Pasūtījuma izpildi, norēķinu administrēšanu, preces vai pakalpojumu piedāvāšanu, pretenziju izskatīšanu un garantijas saistību izpildi.

12.5. Fizisko personu datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Lai nodrošinātu savu saistību izpildi, Pārdevējs ir tiesīgs apstrādāt Pircēja datus.

12.6. Produkti tiek izvietoti interneta vietnēs www.salidzini.lv un www.kurpirkt.lv .

Pata!